Biedrības mērķi ir:

 • veicināt latviešu nacionālās piederības un valstiskās apziņas nostiprināšanu;
 • iestāties par Latvijas garīgo un nemateriālo kultūras vērtību saglabāšanu;
 • veicināt nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu plašākā sabiedrībā Latvijā un ārvalstīs;
 • attīstīt un nostiprināt starptautisko sadarbību nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā, pārmantošanā un popularizēšanā;
 • radīt, producēt un atbalstīt kultūras, mākslas un izglītības produktus un pakalpojumus;
 • iesaistīties pārrobežu starptautiskajos projektos, kas ir saistīti ar kultūru, mākslu un izglītību;
 • īstenot dažādas kultūras, mākslas un izglītības programmas, tai skaitā neformālās izglītības programmas – interešu izglītību, mūžizglītību, kursus, lekcijas, pieredzes apmaiņas braucienus;
 • iestāties par kompetentu kultūras mantojuma pārvaldīšanu, kā arī kultūras finansēšanu, kas nodrošina tās vajadzības un attīstību;
 • atbalstīt Latvijas kultūras, mākslas un izglītības iestāžu darbību, organizējot un piešķirot stipendijas, pabalstus, apbalvojumus un godalgas par īpašiem sasniegumiem un ieguldījumiem;
 • atbalstīt Latvijas kultūras, mākslas un izglītības iestādes, veicinot to materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanu un modernizāciju;
 • sadarboties ar citām nevalstiskām organizācijām Biedrības mērķu sasniegšanai;
 • organizēt finansu un citu līdzekļu piesaisti un fizisko un juridisko personu ziedojumu vākšanu Biedrības mērķu sasniegšanai;
 • organizēt Biedrības un Biedrībai ziedotās un dāvinātās mantas un līdzekļu apsaimniekošanu.